Sopimusehdot

Navio Satamapalvelut Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 5.4.2017 - lisätty kohta 23

Navio Satamapalvelut Oy

Lappeenrannantie 638

52420 PELLOSNIEMI

 

Navio Satamapalvelut Oy:n venepaikkojen vuokraamista koskevat sopimusehdot

 

1 Vuokranantaja

Navio Satamapalvelut Oy.

 

2 Vuokralainen

Navio Satamapalvelut Oy:n kanssa vuokrasopimuksen venepaikasta tehnyt oikeustoimikelpoinen henkilö, yritys tai yhteisö.

 

3 Vuokran kohden

Tällä sopimuksella sovitaan venepaikan vuokrauksesta.

 

4 Oikeus venepaikan vuokraukseen

Venepaikan voi vuokrata Navio Satamapalvelut Oy:ltä vuokrasopimuksella oikeustoimikelpoinen henkilö, yritys tai yhteisö. Vuokralaisen on annettava itsestään henkilö-, osoite- ja kotipaikkatiedot sekä veneestään Navio Satamapalvelut Oy:n pyytämät tiedot. Navio Satamapalvelut Oy voi luovuttaa tietoja viranomaisille. Vuokralaista ja hänen venettään koskevien väärien ja virheellisten tietojen antamisesta tai muusta sopimuksen vastaisesta toiminnasta seuraa venepaikan vuokraoikeuden menetys. Tällaisessa tapauksessa jo maksettua vuokraa ei palauteta takaisin.

 

5 Vuokrauksen kohteena oleva venepaikka

Vuokrasopimuksen kohteena on Navio Satamapalvelut Oy:n osoittama venepaikka. Navio Satamapalvelut Oy:llä on oikeus osoittaa vuokralaisen käyttöön tilapäisesti tai pysyvästi toinen vastaavankokoinen venepaikka korjaus- tai muutostöiden, maa- tai vesialueen käyttötarkoituksen muutoksen tai muun vastaavan syyn takia.

 

6 Venepaikalla pidettävä vene

Navio Satamapalvelut Oy:n kanssa tehdyllä vuokrasopimuksella vuokralainen voi pitää hänelle osoitetulla venepaikalla kaikentyyppistä lihas-, tuuli- tai konevoimalla kulkevaa venettä. Venepaikoilla olevien veneiden tulee olla viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä lainsäädännön velvoitteiden mukaisia ja niiden mukaisessa kunnossa. Kaikilla rekisteröidyillä veneillä tulee olla vuokralaisen nimissä sekä voimassa olevat vastuu- ja vahinkovakuutukset.

 

7 Rantapaikan ylläpitö

Rantapaikkojen vuokrauksessa vuokrataan Navio Satamapalvelut Oy:n osoittamaa maa-aluetta. Maa-alueen siisteydestä ja ylläpidosta vastaa vuokralainen. Vuokralaisella on oikeus siistiä paikkaansa pienestä kasvillisuudesta kuten esimerkiksi leikkaamalla kaislikkoa, siistimällä pusikoita tai siirtämällä kiviä. Puita ei saa kaataa ja puiden kaatamisesta päättää sekä vastaa kaupunki.

 

8 Vuokra-aika

Veneilykausi on 1.5.-31.10. välinen aika. Navio Satamapalvelut Oy:n laituripaikoilla ei saa säilyttää venettä vedessä/jäässä talven yli. Vuokranantaja ei vastaa veneilykauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista. Soutuveneille tarkoitetut rantapaikat ovat asiakkaiden käytettävissä ympäri vuoden ja venettä voi säilyttää paikalla talven yli.

 

9 Vuokran määräytyminen

Venepaikan ja talvi- sekä kesäsäilytyspaikan hinta määräytyy paikan koon, sijainnin ja varustelutason mukaan, kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

 

10 Vuokran maksaminen

Venepaikan vuokra on maksettava Navio Satamapalvelut Oy:n vuosittain erikseen ilmoittamaan eräpäivään mennessä Navio Satamapalvelut Oy:n osoittamalle pankkitilille. Myöhästyneet maksut peritään.

 

11 Vuokrasopimuksen siirto

Vuokralainen ei saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa venepaikkaa toisen käytettäväksi ilman Navio Satamapalvelut Oy:n lupaa.

 

12 Venepaikkojen ja laiturialueiden siisteys ja turvallisuus

Kaikissa Navio Satamapalvelut Oy:n vuokraamissa kohteissa vuokralaisen ja muiden käyttäjien tulee noudattaa siisteyttä ja huolehtia ympäristön, alueiden ja laitureiden siisteydestä ja puhtaudesta. Kaikki roskat sekä syntyvä jäte on vietävä niille tarkoitettuihin roska-astioihin. Laitureiden portit on pidettävä suljettuina, eikä porttien avaimia saa luovuttaa ulkopuolisille eikä niitä saa kopioida.

 

13 Ilmoitukset ja tiedonannot

Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava Navio Satamapalvelut Oy:lle nimeään, yhteys- ja osoitetietojaan sekä veneen tietoja koskevat muutokset. Vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne sähköpostilla tai kirjallisesti vuokraajan viimeksi ilmoittamaa sähköposti tai laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

 

Kaikista vaurioista tai vioista, kuten esimerkiksi muiden veneiden, laitureiden, rakenteiden tai niihin kuuluvissa laitteistojen vaurioista tai vioista tulee välittömästi tehdä ilmoitus Navio Satamapalvelut Oy:lle. Ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos vahinko tai vika ei ole vielä tapahtunut, mutta tilanne huomioon ottaen se on mahdollista. Kuten esimerkiksi kiinnityksestään irronnut vene.

 

14 Ohjeet ja määräykset

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan voimassaolevia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, Navio Satamapalvelut Oy:n sopimusehtoja sekä muita vuokranantajan antamia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä.

 

15 Vastuu vahingoista

Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti ja hyvän merimiestavan mukaisesti. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että laitureille, rakenteille, laitteille ja varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Vuokranantaja ei vastaa luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Kaikilla rekisteröidyillä veneillä tulee olla vuokralaisen nimissä sekä voimassa olevat vastuu- ja vahinkovakuutukset. Laitureissa, rakenteissa sekä niihin kuuluvassa laitteistoissa havaittavista vaurioista tai vioista tulee välittömästi tehdä ilmoitus Navio Satamapalvelut Oy:lle.

 

Mikäli vene uppoaa venesataman alueella, vuokralaisen tulee ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin veneennostamiseksi sekä öljyvahinkojen ja muiden päästöjen ehkäisemiseksi. Mikäli veneestä vastuussa oleva ei ryhdy välittömiin toimenpiteisiin veneen nostamiseksi, Navio Satamapalvelut Oy:llä on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin veneenomistajan- tai haltijan kustannuksella. Vuokralainen vastaa aina kaikista veneen nostosta, päästöjen puhdistuksesta, vaaran torjunnasta sekä alueen siivoamisesta ja kunnostamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

16 Vahingonkorvaus

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon. Vuokranantaja ei vastaa luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Kaikilla rekisteröidyillä veneillä tulee olla vuokralaisen nimissä sekä voimassa olevat vastuu- ja vahinkovakuutukset.

 

17 Luvattomalle paikalle kiinnitety ja hylätyt veneet

Luvattomalle paikalle jätetyt veneet ja muut tavarat poistetaan ja ne voidaan varastoida Mikkelin kaupungin päätöksellä vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla. Vuokralainen voi lunastaa talteen otetut veneet ja tavarat maksamalla Navio Satamapalvelut Oy:n kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut. Mikäli venettä tai tavaroita ei lunasteta osoitettuun päivään mennessä talteenotosta, ne myydään julkisella huutokaupalla.

 

18 Väärälle venepaikalle kiinnitetyn veneen siirto

Mikäli vene on kiinnitetty muualle, kuin vuokrasopimuksen mukaiselle Navio Satamapalvelut Oy:n osoittamalle paikalle, Navio Satamapalvelut Oy:llä on oikeus siirtää vene välittömästi, sekä periä siirrosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.

 

19 Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimus on voimassa yhden veneilykauden kerrallaan, toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota kunkin kalenterivuoden 1.5. päivään mennessä. Mikäli irtisanomisilmoitus tehdään kyseisen päivän jälkeen, kuitenkin ennen 30.6, venepaikan kausimaksusta laskutetaan 50 %. 30.6. jälkeen tehdyistä peruutuksista kausimaksu laskutetaan kuluvasta kaudesta kokonaisuudessaan. Navio Satamapalvelut Oy katsoo vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen kieltäytyy maksamasta laskuja tai hänellä on muita erääntyneitä maksuja Navio Satamapalvelut Oy:lle. Navio Satamapalvelut Oy jatkaa avoimien maksujen perintää edellä mainitun irtisanomisen jälkeenkin. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa, voi Navio Satamapalvelut Oy purkaa vuokrasopimuksen.

 

20 Vuokrasopimuksen purku kesken kauden

Vuokrasopimuksen voi purkaa kesken kauden ilman kohdassa 17 mainittua myöhäisen perumisen lisämaksua seuraavien ehtojen täytyttyä: äkillinen sairaus, tapaturma, kuoleman tapaus, veneen rikkoutuminen tai muu tapaturma, jonka johdosta vuokraaja ei pysty käyttämään venepaikkaa.

 

21 Talvi- ja kesäsäilytys

Talvi- ja kesäsäilytyksen vuokrasopimus on voimassa yhden kauden kerrallaan, toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota ennen määräaikaa. Talvisäilytyksen määräaika on 31.10. ja kesäsäilytyksen määräaika on 1.5. Kyseisten ajankohtien jälkeen irtisanotuista talvi- tai kesäsäilytyspaikasta Navio Satamapalvelut Oy laskuttaa kausipaikan kokonaisuudessaan.

 

Navio Satamapalvelut Oy osoittaa veneiden talvi- ja kesäsäilytykseen käytettävät paikat. Talvi- ja kesäsäilytyspaikalla olevissa veneissä on oltava näkyvällä paikalla, esim. trailerissa, pukeissa tai venepeitossa Navio Satamapalvelut Oy:n osoittama asiakasnumero. Veneet on sijoitettava talvi- ja kesäsäilytysalueelle Navio Satamapalvelut Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Mikäli vene on sijoitettu talvi- tai kesäsäilytysalueelle ilman asiakasnumeroa tai vene on sijoitettu muualle kuin sopimuksen mukaiselle paikalle, vuokralainen tai veneen omistaja/haltija on velvollinen siirtämään veneen välittömästi oikealle paikalle. Mikäli venettä ei siirretä omistajan toimesta, Navio Satamapalvelut Oy siirtää tai siirrättää veneen ja perii siirrosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.

 

22 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Vuokranantajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

23 Muuta

Sopimusehdot ovat voimassa yhden kauden kerrallaan. Sopimusehdot hyväksytään aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan laskun maksun yhteydessä.